Skip to main content

Privacyverklaring 

Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer

1 januari 2022

U hebt via de website of op een andere manier gegevens ingevuld. Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer doen met informatie die wij over u te weten komen.

Uw privacy is voor Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Onze doelen kunt u vinden bij missie/visie op de website.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Website
Op de website kunt u via ‘Contact’, ‘Adopteren’, ‘Acties’ en ‘Sponsoren’ uw gegevens achterlaten in een invulformulier en/of via e-mail. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en twaalf maanden daarna (in geval van ‘contact’) of zo lang als de looptijd is (in geval van ‘adopteren’, ’acties’ en ‘sponsoren’).

Verlenging van Sponsorovereenkomst-, Adoptie-, Donatie- en Vriendje bijdrage
Op basis van aanvraag via de website óf door aanmelding ter plaatse bij de kinderboerderij staan uw gegevens in ons systeem. Na bepaalde tijd willen wij u graag benaderen over het verlengen van onze producten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Of via social media
 • Of per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit verzoek tot verlengen. Dat kan schriftelijk via e-mail of mondeling als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze privacyrichtlijnen wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar . Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer
Bosstraat 45
5553 CK Valkenswaard
E-mailadres:
Telefoon: 0622228610

KvK nummer: 41093073