De geschiedenis van de kinderboerderij

De Kleine Meer, groot voor kinderen

1973
De heer V.d. Heuvel krijgt van Wethouder Geldens een wei aan de Bosstraat in Valkenswaard aangeboden, om er wat dieren op te laten lopen. Hiervoor ontvangt hij ƒ 100,- per maand, als tegemoetkoming in de (voeder)kosten. De gemeente zorgt voor een omheining en onderdak voor de dieren. Er wordt gestart met 10 geiten, 4 drachtige hinden en 1 koppel kippen.

1983
Nadat de heer V.d. Heuvel was geconfronteerd met ontsnapte herten, die schade aan derden hadden toegebracht, en de beslissing van de gemeente om de geldkraan dicht te draaien, stopte hij met het beheren van het hertenkamp.
De herten werden vervolgens verkocht. De overige dieren nam de opvolger van de heer V.d. Heuvel, Kees Antonis genaamd, over.

1992
Toon en Marijke Jansen nemen op 1 mei 1992 het beheer van het hertenkamp aan de Bosstraat over van Kees en Zus Antonis. De stallen van het hertenkamp verkeerden op dat moment (wegens jarenlang achterstallig onderhoud) in een dermate slechte toestand, dat vernieuwing absoluut noodzakelijk was.

1993
Aangemoedigd door reacties van bezoekers, komen in april bij Toon en Marijke de eerste gedachten op om het hertenkamp meer toegankelijk te maken voor de bezoekers. Bezoekers willen namelijk méér dan alleen vanaf de afrastering naar de dieren kijken. Er ontstaan ideeën/plannen om het hertenkamp te veranderen in een kinderboerderij.

Navraag wijst uit dat het bestemmingsplan voor het terrein feitelijk al in een kinderboerderij voorziet. In het najaar van 1993 krijgen de ideeën/plannen voor het starten van een kinderboerderij steeds meer vorm, vooral omdat ook vrienden, familie en kennissen enthousiast reageren.

In december blijkt al snel dat het vrijwel niet haalbaar zal zijn om als particulier het beoogde plan te verwezenlijken. Deskundigen adviseren om het initiatief in een stichting onder te brengen.

1994
Nadat een enthousiast bestuur voor de op te richten stichting is gezocht èn gevonden, wordt de stichting op 16 februari 1994 daadwerkelijk opgericht en ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Vervolgens worden een aantal fondsen benaderd voor financiële ondersteuning. Dit levert niet het gewenste resultaat op omdat, zoals uit de reacties blijkt, de meeste fondsen zich niet echt richten op kinderboerderijen.
Een  onverwachte tegenslag.

1995
De stichting gaat naarstig op zoek naar andere geldbronnen en stelt daarnaast ook de buurtbewoners van de kinderboerderij in wording op de hoogte van de plannen. Ook ‘politiek Valkenswaard’ wordt geïnformeerd. Wederom zijn de reacties zeer positief. Ondertussen zijn we wel tot de slotsom gekomen dat onze plannen niet in één keer kunnen worden gerealiseerd, maar dat we in fasen moeten gaan werken.

Onze inspanningen beginnen uiteindelijk de eerste vruchten af te werpen. Bouwtekeningen worden gemaakt en de bouwvergunning wordt aangevraagd en  goedgekeurd. Daarnaast wordt aan de stichting het recht van opstal verleend voor een periode van 30 jaar op het terrein waar tot nu toe het hertenkamp was gevestigd. Diverse sympathisanten schenken ons de eerste financiële middelen.
De Rotary Club Valkenswaard staat achter onze ideeën en schenkt ons een deel van de opbrengst van de nieuwe cd van de Sjawi’s.

Met enige regelmaat haalt Kinderboerderij ‘De Kleine Meer’ de lokale nieuwsbladen. Er wordt een informatiefolder ontwikkeld en verspreid. Ook de opbrengst van de traditionele Kiwanis kerstmarkt valt ons ten deel. De gemeente plaatst een publicatiebord en schenkt een bedrag om ons eigen briefpapier te laten drukken.

1996
De financiële middelen zijn inmiddels toereikend om de eerste fase van het bouwproject te kunnen uitvoeren. Nadat de nodige bouwvoorbereidingen zijn getroffen gaan we daadwerkelijk aan de slag. Medio 1996 zijn we eindelijk zo ver dat de ruwbouw van stal 1 gereed is en onze plannen dus ook zichtbaar zijn geworden. We hopen deze stal in het najaar in gebruik te kunnen nemen.

Geheel onverwachts worden onze activiteiten in de zomer van 1996 uitgebreid: onze stichting wordt gevraagd om de exploitatie van de al bestaande kinderboerderij in Dommelen over te nemen. De exploitant van deze kinderboerderij wil deze activiteit afstoten en dat zou het einde betekenen van de kinderboerderij in Dommelen.
Om dat te voorkomen besluit onze stichting de exploitatie over te nemen vanaf 1 juli 1996, voorlopig voor de periode van 1 jaar. In dat jaar zal worden bekeken of het voor onze stichting haalbaar is om naast onze eigen boerderij in aanbouw, nog een tweede kinderboerderij te exploiteren.

1997
De werkplekken van diverse stichtingen, die werken met verstandelijke gehandicapten en mensen met een psychische achtergrond, mogen niet verloren gaan. Dit argument is voor onze stichting een van de belangrijkste redenen om de kinderboerderij in Dommelen definitief over te nemen. Zonder de komst van de vrijwilligers die zich daar willen inzetten, zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Voor de boerderij in de Bosstraat wordt een volière gekocht en met enkele vrijwilligers wordt met de opbouw hiervan gestart. Bijna maandelijks krijgen we te horen dat de in 1995 aangevraagde subsidie in zicht komt. Echter in december 1997 hebben we nog steeds geen toezegging ontvangen.

1998
In februari komt dan eindelijk het verlossende bericht: de gemeente stelt zich garant voor de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag! Het S.R.E. en Intregg zullen een deel van de kosten voor hun rekening nemen. In theorie kunnen we dus van start. Offertes worden aangevraagd en bekeken. Zouden we binnenkort gaan bouwen? Nee dus, door de tijd die verstreken is met het wachten op toekennen van de subsidie, zijn de prijzen zó sterk gestegen, dat er een gat is ontstaan in de begroting. Een gat dat we zelf niet kunnen dichten. Er zal dus opnieuw onderhandeld moeten worden. Het duurt nog tot november voordat we werkelijk de toezegging krijgen om te gaan bouwen. Het gat van ƒ 80.000,- is dan echter nog niet gedicht. De oplossing wordt gevonden in het voorlopig achterwege laten van de bouw van stal 2. Toch zijn we voor het eerst in vier lange jaren echt blij, want:

WE KUNNEN GAAN BOUWEN !!

Ook vanuit andere hoeken krijgen we diverse opstekers. Hengelsportvereniging Venbergen stelt de opbrengst van een in mei gehouden loterij en het volledige inschrijfgeld van de viswedstrijd, ter beschikking aan de kinderboerderij. Tijdens de Fiësta del Statie zijn er acties georganiseerd om extra inkomsten te genereren.
Zo heeft meester goudsmid Bijsterveld, d.m.v. het uitslaan van een stukje koper, een wedstrijd georganiseerd. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan onze stichting. Zelf waren we aanwezig met een enveloppenloterij, een knuffelhoek en ponyrijden.

We verwachten dat onze stichting in december van dit jaar, via de gemeente, de opdracht tot bouwen gaat geven. We nodigen onze buurtgenoten opnieuw uit voor een informatie-avond en krijgen wederom enthousiaste reacties. Enige punt van kritiek is de lange periode tussen de toezegging en de daadwerkelijke aanvang van de bouw van de kinderboerderij.

1999
Het jaar van de waarheid! In dit jaar zijn we gestart met het laten bouwen van het educatiegebouw. Ook de weiden worden helemaal omgeploegd en opnieuw ingezaaid. Een nieuw hekwerk wordt geplaatst. Dit alles zorgt voor het eerst in jaren voor een positieve aanblik. Nog altijd hebben we niet voldoende budget om alle werkzaamheden te laten uitvoeren. Met een handjevol vrijwilligers doen we heel veel zelf om zo de kosten te beperken.

2000
De bouw vordert gestaag en een nieuwe opsteker komt van de gemeente. Er is geld overgebleven in de pot van het Intregg en op een tweede verzoek komt snel een positief antwoord. De bouw van de tweede stal kan gerealiseerd worden, maar het blijft noodzakelijk om een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. Bijzonder is dat we weer een beroep kunnen doen op het gevangeniswezen om de ruwbouw van de stal te realiseren. Op deze manier besparen we ± 70% op personeelskosten.

We moeten voortmaken want we hebben een datum voor de opening geprikt: 10 juni wordt de grote dag! Uitnodigingen zijn verstuurd, artiesten besproken, een natje en een droogje ingekocht. In de laatste maanden voor de opening wordt het steeds duidelijker: we zullen héél hard moeten werken om op tijd klaar te zijn. Met man en macht wordt ieder vrij uur benut; zelfs complete weekenden worden “opgeofferd”.
En dan is het eindelijk zo ver:

DE OPENING VAN KINDERBOERDERIJ ‘DE KLEINE MEER’ OP 10 JUNI 2000!

De opening wordt verricht door de heer Wessels (schenker van ƒ 3.500,- in 1994 ter gelegenheid van zijn afscheid als dierenarts) en de heer Hendriksen (waarnemend burgemeester van Valkenswaard). Het is een fantastisch feest, waarbij ongeveer 800 plaatsgenoten en andere belangstellenden aanwezig zijn. Voor ons een teken dat ons initiatief gewaardeerd wordt: een prachtige kinderboerderij waar wij u graag uitnodigen om met uw kinderen, te komen genieten.

2001
In het voorjaar ontkomt ook Kinderboerderij ‘De Kleine Meer’ niet aan de gevolgen van de MKZ-crisis. We zijn verplicht de kinderboerderij te sluiten om contact tussen het publiek en onze dieren te voorkomen. Een gedeelte van de binnenplaats wordt afgezet, zodat de dieren af en toe naar buiten kunnen. Voor de vrijwilligers die de dieren dagelijks moeten verzorgen, worden de nodige maatregelen genomen op het gebied van hygiëne (gebruik van ontsmettingsbakken en matten). Eind mei komt eindelijk het verlossende woord van het ministerie: de dieren mogen weer in de wei!
De kinderboerderij is weer open voor publiek!

In 2000 was het plan al opgevat om elk jaar, rond de tijd van de opening (10juni), een open dag te houden. Dit jaar was dat door de nasleep van de MKZ-crisis niet mogelijk. Uiteindelijk hebben we op 23 september toch nog een open dag gehouden. Ondanks het slechte weer, kwamen er redelijk wat bezoekers opdagen en werd het een geslaagde dag!

2002
Na het gereedkomen van de beleidsnota kinderboerderijen gemeente Valkenswaard heeft ons bestuur een begrotingsopzet ingediend die vervolgens door de gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd. Goed nieuws, want nu kunnen we al onze energie gebruiken voor het verder uitbouwen van de kinderboerderij. We zijn erg tevreden over de manier waarop de beleidsnota tot stand is gekomen en trots dat we door onze ervaring een positieve bijdrage hieraan hebben kunnen leveren. Dat de jaarlijkse subsidie uiteindelijk het predikaat “budgetsubsidie” kreeg, betekent voor ons een uitdaging om de in de nota gestelde doelen te behalen. Uiteraard zal de stichting, geholpen door haar vrijwilligers, proberen dit en zo mogelijk nog meer, voor elkaar te krijgen. De eerste resultaten van onze pogingen om de educatie van de grond te krijgen worden dan ook bereikt. We hebben een bestuurlid educatie gevonden die zich vol enthousiasme gaat inzetten voor het verder ontwikkelen van het educatieprogramma. De eerste kaas wordt geproduceerd in onze eigen zuivelkeuken! Het is zoals het Eindhovens dagblad kopte: DE KLEINE MEER GAAT EDUCATIEF”. Het uitzetten van de lespakketten bij de basisscholen is de volgende stap.

De open dag in 2002 was geslaagd en druk bezocht, want dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind.

In 2002 vond ook de feestelijke heropening van de kinderboerderij in Dommelen plaats. Na vele maanden van hard werken was de stal weer zover opgeknapt dat de dieren terug konden. Bijna al het werk is gedaan door onze vrijwilligers, die dan ook een dikke pluim verdienen voor de vele uren die zij daar belangeloos in gestoken hebben. Op 15 september worden de geiten en schapen uit hun stal gelokt door Wethouder Wijnen, om te gaan genieten van het malse jonge gras. We zijn erg blij dat deze kinderboerderij weer opengesteld is voor de Dommelse  gemeenschap.

2003 en 2004
Door het onverwacht en voor langere tijd uitvallen van onze secretaris i.v.m. ziekte, is het updaten van de website en met name het historie-overzicht aan onze aandacht ontsnapt. Er is slechts een zeer summier jaarverslag gemaakt.
Het belangrijkste hoogtepunt is de uiteindelijke terugkeer van onze secretaris!

2005
Onze plannen om o.a. een nieuw onderkomen voor de herten te realiseren, staan in de ijskast. Het bestemmingsplan voorziet hier niet in en zal moeten worden aangepast. Het streven van de gemeente is om het herziene plan in 2006 ter goedkeuring aan te bieden. We moeten dus helaas afwachten.

Vanaf 2002 is de kinderboerderij al stagebedrijf voor de Helicon opleidingen.
In 2005 zijn we door Aequor geaudit om een erkend opleidingbedrijf te worden.
Met een gemiddelde score van 8 zijn we er trots op hiervoor in aanmerking te komen.

Ook dit jaar ontkwamen we niet aan de bijna jaarlijks terugkerende ophokplicht van ons pluimvee en de duiven. Het gevaar van de vogelpest is nog altijd niet geweken.

Door het jaar heen is er diverse malen aandacht besteed aan ons eerste jubileum: 5 jaar kinderboerderij De Kleine Meer! Hoogtepunt was het dagje uit met onze vrijwilligers, naar Zoo Parc Overloon.

2006
2006 was het jaar van de Arbo-check. Hoewel het allemaal nogal onduidelijk was, hebben wij deze check wel uitgevoerd. De daaruit voortkomende veranderingen zijn ook uitgevoerd. Het op schrift stellen van de veranderingen en alle werkwijzen neemt erg veel tijd in beslag, maar er is een begin mee gemaakt.

In augustus 2006 krijgt Nederland voor het eerst te maken met de virusziekte blauwtong, die zich openbaart bij schapen. De ziekte wordt verspreid door knutten; een muggensoort. Bij veel schapenhouders zit de schrik er goed in. Het feit dat onze schapen ’s nachts binnen gezet worden, verkleint het risico op besmetting.
We ontkomen echter niet aan de door de regering voorgeschreven maatregelen op het gebied van ontsmetten en registreren.

Door een geschil tussen het corsobuurtschap Dommeldal en enkele omwonenden over geluidsoverlast, besluit Dommeldal haar corsotent te verplaatsen. De nieuwe plek bevindt zich op7 metervan de nachtverblijven van de kinderboerderij in Dommelen. Deze oplossing is voor ons bestuur echter niet acceptabel. In oktober vindt er dan ook een gesprek plaats tussen wethouder Wijnen en het stichtingbestuur. Wij zijn van mening dat de geluidsoverlast die het bouwen van een corsowagen met zich meebrengt, zorgt voor stress bij de dieren. Stress kan het gedrag negatief beïnvloeden, waardoor ook de veiligheid van de bezoekers in gevaar kan komen. Voor het bestuur zijn er slechts 2 mogelijkheden om dit te voorkomen: de corsotent verplaatsen óf de stal verplaatsen. Anders ziet het bestuur zich genoodzaakt om zich terug te trekken uit Dommelen. In 2007 zal de uitkomst van het gesprek bekend worden. We hopen natuurlijk op een positieve uitkomst.

In september/oktober 2006 is de vrije stal een feit geworden. Een vrije stal betekent dat alle schapen en geiten vrij zijn van de ziektes CAE (veroorzaakt door virus) en CL (veroorzaakt door een bacterie). CL is bovendien een zoönose; dat betekent dat deze ziekte van mens op dier overdraagbaar is. Met de vrije stal is dit gevaar dus ook geweken. Voor alle niet-vrije schapen en geiten is een goed tehuis gevonden.
De lege weiden werden opnieuw gevuld met vrije dieren die uit alle hoeken van ons land zijn gehaald of gebracht. Regelmatige controle door de gezondheidsdienst van dieren moet ervoor zorgen dat de status vrije stal gehandhaafd kan blijven.

2007
2007 stond voor ons vooral in het teken van de uitkomst van het geschil rondom de plaats van de corsotent van buurtschap Dommeldal. Die corsotent zou o.i. té dicht op de nachtverblijven van de dieren komen te staan. De geluidsoverlast tijdens de bouw van de corsowagen zou leiden tot onnodige stress bij de dieren, met alle gevolgen van dien. Eind 2006 zijn we dan ook in gesprek gegaan met de gemeente, om een oplossing te vinden, t.w. verplaatsen van de corsotent óf de stal. Hoewel de gemeente in eerste instantie begrip toonde voor onze argumenten, bleek uiteindelijk dat ze het risico voor de dieren wel vonden meevallen en dat de corsotent dus kon blijven staan. Gesteund door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de dierenartsen, onze vrijwilligers, omwonenden, kids for animals heeft het bestuur voet bij stuk gehouden. In juni 2007 is het bestuur gestopt met het beheren van de kinderboerderij in Dommelen. Alle vrijwilligers scharen zich achter de beslissing van het bestuur. Dat betekent helaas wel dat ze hun hobby, het verzorgen van de dieren, moeten staken op de kinderboerderij in Dommelen. Krantenartikelen zorgden nog voor een nare nasmaak; daarin werd De Kleine Meer namelijk afgeschilderd als de aanstichter van alle ellende. Al met al een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze stichting…

In 2007 werd onze kinderboerderij bezocht door 6 scholen en een scoutingvereniging uit Deventer die het allemaal erg naar hun zin hadden.

We hadden dit jaar ook nog te maken met stormschade en een inbraak in onze volière, waarbij bijna alle vogels werden ontvreemd. De inbraakschade aan de volière bleef beperkt tot één deur, waarvan het gaas kapot geknipt werd.

Tot twee maal toe werden wij benaderd door een omroep (RTV 10 en Avro) om opnames te maken van onze kinderboerderij. Erg leuke filmpjes waren het resultaat.

In 2007 werden de schapenhouders zwaar getroffen door het blauwtongvirus. Gelukkig bleven onze schapen gespaard.

2008
2008 verliep rustig op de kinderboerderij. De dreiging van blauwtong en Q-koorts was aanwezig, maar tijdige vaccinatie heeft uitbraak van deze ziektes voorkomen.

Het educatieprogramma is steeds succesvoller. Ook dit jaar waren er weer meer scholen die ons kwamen bezoeken voor een les op de kinderboerderij.

Dit jaar steeg ook het aantal stagiaires. De kinderboerderij is sinds 2002 een erkend leerbedrijf. Onze beheerder, Marijke Janssen, is een door Aequor gecertificeerd stagebegeleidster. Leerlingen tot en met MBO4 kunnen een leerzame stage volgen op onze kinderboerderij.

In 2008 is een start gemaakt met de plannen om het door het SKBN in het leven geroepen keurmerk “Prima voor Elkaar” te behalen. Met dit keurmerk zal onze kinderboerderij zich onderscheiden van andere boerderijen en laten we zien dat we voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van omgaan met mens en dier.

2009
Dit jaar stond in het teken van het keurmerk “Prima voor Elkaar”.
Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN), de overkoepelende organisatie voor vele kinderboerderijen, heeft dit keurmerk ingevoerd om kinderboerderijen de gelegenheid te geven zich te laten toetsen op hoe goed zij hun zaken op het gebied van wet- en regelgeving voor elkaar hebben.

Het bestuur van Stichting Kinderboerderij “De Kleine Meer” vindt het belangrijk dat onze kinderboerderij hieraan voldoet, niet alleen op het gebied dierenwelzijn, maar ook m.b.t. de vrijwilligers en de vele bezoekers die jaarlijks de kinderboerderij bezoeken.

In korte tijd is er door de vrijwilligers hard gewerkt om de theoretische en praktische kennis op te doen die nodig is om te werken volgens de wettelijke eisen en regels, die horen bij het keurmerk. Het behalen van BHV-certificaten door de sleuteldragers hoorde daar ook bij.

Alle inspanning en moeite werd beloond op de open dag op zondag 14 juni, toen burgemeester Ederveen de plaquette van het behaalde keurmerk “Prima voor Elkaar” onthulde.

De procedures rondom de inenting van de geiten tegen Q-koorts, maakten het bezoek van de bok in zowel 2008 als 2009 onmogelijk. We willen natuurlijk voorkomen dat er wellicht drachtige geiten geruimd moeten worden. Helaas betekende dit dat we beide jaren géén jonge geitjes hebben gehad op de kinderboerderij!

2010
Het jaar 2010 stond in het teken van het tienjarig bestaan van onze kinderboerderij. Dit jubileum hebben we uitgebreid gevierd op onze open dag op zondag 13 juni.

Na jarenlang met de voeten in de modder bouwen aan de stallen en het educatiegebouw, stond er in 2000 eindelijk een educatieve kinderboerderij in Valkenswaard.

In de daaropvolgende jaren hebben vele volwassenen en kinderen onze kinderboerderij bezocht, om te genieten van dit mooie plekje en van onze dieren.
Ook veel scholen hebben ons weten te vinden; ze hebben gebruik gemaakt van de beschikbare lespakketten of een rondleiding gehad op de kinderboerderij.

Natuurlijk kan onze kinderboerderij niet bestaan zonder vrijwilligers. Zij verdienen dan ook een dikke pluim voor al het werk dat zij verrichten voor mens en dier!

In 2010 draaien we een jaar met het keurmerk “Prima voor Elkaar”. Het behalen van dit keurmerk heeft veel tijd en geld gekost. Het behouden van het keurmerk heeft dezelfde consequenties. Er moet extra geïnvesteerd worden in ruimte voor quarantaine stallen, omkleedruimte voor de vrijwilligers en opslagruimte voor hooi, stro en materieel. Bovendien staat de oude hertenstal op instorten. Kortom: we hebben dringend behoefte aan extra ruimte. De bouw van een veldschuur, waarin al de genoemde faciliteiten worden ondergebracht, is niet alleen een wens, maar zeker ook noodzaak. Dit wordt het speerpunt van 2011 (en daaropvolgende jaren)!

In de tweede helft van 2010 kreeg onze secretaris en medeoprichter, Toon Jansen, het verschrikkelijke bericht te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Ondanks zijn ziekte is hij in deze periode nog zeer actief geweest op en voor de kinderboerderij.

2011
2011 was een roerig jaar voor Kinderboerderij “De Kleine Meer”. Op 27 februari 2011 overleed Toon Janssen, mede-oprichter en secretaris van de kinderboerderij.
Vreselijk nieuws, ook voor alle vrijwilligers, maar we gaan door; Toon zou niet anders gewild hebben…

Tijd om dit enorme verlies te verwerken is er nauwelijks, want als gevolg van het wegvallen van Toon bleek het voor Marijke niet langer mogelijk te zijn om haar werk als beheerder van de kinderboerderij op vrijwillige basis voort te zetten. Alleen met een financiële tegemoetkoming zou ze dit kunnen blijven doen.

Zo kwam 2011 in het teken te staan van het zoeken naar een oplossing om onze beheerder te kunnen behouden; andere lopende zaken werden “on hold” gezet.
Het vertrek van Marijke zou heel veel consequenties hebben voor De Kleine Meer. Naast de normale beheerderstaken, kort samengevat het “managen” van de kinderboerderij, begeleidt Marijke al jaren stagiaires, taakstraffers en vrijwilligers die kampen met psycho sociale problemen en via o.a. GGZ op de kinderboerderij terecht komen. Ook biedt de kinderboerderij een educatief programma voor scholen aan. Zonder de ervaring en deskundigheid van Marijke zouden al die activiteiten niet meer plaats kunnen vinden, en zou de visie van de kinderboerderij in gevaar komen: het vervullen van een educatieve en recreatieve functie voor groot Valkenswaard. Daarom was het voor de kinderboerderij van essentieel belang om een oplossing te zoeken.

Na veel vergaderen, de publiciteit opzoeken, gesprekken voeren met de gemeente en andere instanties is het ons (met wat “externe” hulp) gelukt om die oplossing te vinden. Dankzij een subsidie die de gemeente Valkenswaard jaarlijks beschikbaar stelt aan de Kleine Meer voor het begeleiden van cliënten met een psycho sociale grondslag, is de kinderboerderij in staat om Marijke voor deze werkzaamheden maandelijks een “salaris” te betalen.

In 2011 hebben er ook een paar bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Sander Jansen heeft zijn vader opgevolgd en de taak van secretaris op zich genomen. Paul Verspeek besloot zijn taak als voorzitter neer te leggen en deze functie is opgevuld door Monique Nijenhuis.

Nu we eindelijk weer in wat rustiger vaarwater terecht zijn gekomen, zullen zaken die we “on hold” hebben gezet, in 2012 weer onze volle aandacht krijgen.

Natuurlijk staat de bouw van een veldschuur nog steeds op ons lijstje. We gaan met frisse energie opnieuw kijken naar mogelijkheden om de bouw te kunnen realiseren.

Verder wordt het Keurmerk Kinderboerderijen (voorheen “Prima voor elkaar”) weer actueel. Om dit keurmerk te behouden vindt er 3-jaarlijks een herkeuring plaats, waarbij gecontroleerd wordt of de kinderboerderij nog steeds voldoet aan alle eisen.

2012
Het jaar 2012 stond voor het bestuur van “De Kleine Meer” vooral in het teken van het verlengen van het Keurmerk Kinderboerderijen (voorheen “Prima voor elkaar”).

In januari zijn we met 3 bestuursleden gestart met het up-to-date maken van het Keurmerk handboek, dat als leidraad geldt voor de herkeuring. Een paar maanden later hebben we daarbij hulp gekregen van een van onze sleuteldragers.

Vele avonden zijn we bezig geweest, omdat er t.o.v. het vorige handboek erg veel is gewijzigd. Dat betekent dat veel formulieren, bijlagen en protocollen geschreven/ herschreven moeten worden. De deadline ligt rond half juni; dan moet alles gereed zijn voor de herkeuring. Uitstel en de zomervakantie hebben ervoor gezorgd dat de herkeuring uiteindelijk op 6 september heeft plaatsgevonden.

Het is een spannende tijd, want op 1 punt voldoen we niet aan de eisen. Onze geiten dragen geen oornummers en dat is wettelijk verplicht. Onze beheerder, het bestuur en vele anderen zijn echter van mening dat het oormerken zeer dieronvriendelijk is (getuige het aantal geiten dat rondloopt met uitgescheurde oorlellen!). We doen er alles aan om ons keurmerk te behouden, zónder te nummeren; er wordt gebeld met het ministerie en een brief gestuurd naar het vSKBN. Het ministerie stelt zelfs voor dit issue namens alle kinderboerderijen in Brussel aan te kaarten. In december ontvangen we het verlossende telefoontje: het keurmerk wordt verlengd. We krijgen wél een aantekening m.b.t. het niet nummeren van onze dieren. Verder zal er in  januari 2013 een overleg plaatsvinden tussen vSKBN, het VWA en de betrokken ministeries. De bedoeling is dat men daarna naar Brussel gaat om voor alle kinderboerderijen vrijstelling van het nummeren te verkrijgen.

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Rabobank mochten leden van het Rabobank Coöperatiefonds het afgelopen jaar ideeën aandragen voor de jubileumgeschenken. In de maand september kon op de website van de bank op de nominaties gestemd worden. Voor elke dorpskern (Aalst, Borkel, Dommelen, Valkenswaard en Waalre) had de Rabobank 10.000,- euro gereserveerd.
De kinderboerderij wordt door Eef Brom van het Coöperatiefonds benaderd; hij heeft  contact gezocht met ons over het energieverbruik van de kinderboerderij en wil ons nomineren voor de categorie duurzaamheid. Tijdens een feestelijke uitreiking op 5 oktober in Inspiration Point komt De Kleine Meer als winnaar uit de bus voor dorpskern Valkenswaard. Het bedrag van 10.000,- euro zal gebruikt worden om zonnepanelen aan te schaffen en te plaatsen op het dak van het educatiegebouw.

Deze zonnepanelen zullen zorgen voor een vermindering van het energieverbruik van 50%. Een mooi project in het kader van duurzaamheid!

Op 8 en 15 december 2012 zijn de panelen geplaatst door het klusteam in samenwerking met Alwako. Op zaterdag 15 december worden de laatste panelen geplaatst door wethouder Wijnen, in aanwezigheid van Eef Brom en Ellis Horck (beiden vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank).

Mede door de slechte economie lukt het ons in 2012 niet om bedrijven te vinden die grote bedragen willen sponsoren voor de bouw van de veldschuur. We zullen daarom andere manieren moeten zoeken om de veldschuur te financieren. We denken daarbij aan het aanschrijven van grote fondsen zoals VSB en het Oranjefonds. Dit zijn echter ingewikkelde en lange trajecten die veel tijd in beslag zullen nemen. In 2013 zullen we hier verder mee aan de slag gaan.

Ook in 2012 zijn er bestuurswisselingen geweest. Nu onze beheerder een financiële vergoeding krijgt voor het begeleiden van cliënten met een psycho sociale grondslag, is onze penningmeester, Jos Hoogers, helaas genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Het voortzetten van het penningmeesterschap zou door zijn werkgever, de Belastingdienst, namelijk als belangenverstrengeling gezien kunnen worden.
Begin 2012 hebben we al een plaatsvervanger gevonden. Na een periode van 7 maanden is in oktober 2012 echter in onderling overleg besloten deze samenwerking te beëindigen. Gelukkig hebben we kort daarna een van onze eigen sleuteldragers, Sabina Huizenga, bereid gevonden om aan de slag te gaan als penningmeester.